Screenshot_2

Energetinio audito tikslas įvertinti esamą pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklę, nustatyti veiksnius, lemiančius energijos ir šalto vandens sąnaudas, parinkti tinkamas priemones, kurių įgyvendinimas leis sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines sąlygas, padidinti pastato ar atskirų jo dalių gyvavimo trukmę.

Energetinis auditas (energijos vartojimo auditas) rengiamas siekiant gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų, specialių valstybės finansavimo programų, bei kitų, orientuotų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą tiek viešajame, tiek būsto sektoriuje, programų.

Audito atlikimo pastatuose etapai:

  1. objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
  2. energetinių parametrų matavimai;
  3. energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;
  4. šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;
  5. energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;
  6. pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;
  7. energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
  8. audito ataskaitos parengimas.

Energijos suvartojimo auditus atliekame viešojo naudojimo pastatams: mokymo, gydymo, visuomeninės ir administracinės paskirties pastatams.

Nuo 2010 m. energetinius auditus gali atlikti tik atestuoti auditoriai. Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašą.

Energetinio audito ataskaita rengiama vadovaujantis: išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184).