Akustiniu matavimu aparatura 2FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS VEIKLA

UAB Akustinių tyrimų centro Fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus (akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.078 ir aktuali akreditavimo sritis) atlikti šiuos matavimus :

 • gyvenamosios ir viešojo naudojimo aplinkos charakteristikų (apšvietos, mikroklimato, elektromagnetinės spinduliuotės, akustinio triukšmo);
 • statinio ir jo dalių charakteristikų (atitvarų garso izoliavimo, aidėjimo trukmės, inžinerinės įrangos triukšmo lygio, sandarumo).

Gyvenamosios ir viešojo naudojimo aplinkos charakteristikos

Darbo vietose, gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje matuojami:
apšvieta – natūrali (NAK) ir dirbtinė;
vandens temperatūra;
mikroklimato parametrai – oro temperatūra, santykinis oro drėgnis, oro judėjimo greitis;
elektromagnetinė spinduliuotė – elektrinio lauko stipris, energijos srauto tankis;
triukšmas:

 • liftų, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų, vandens čiaupų, dušų kabinų, vonių, praustuvų, šildymo ir šaldymo įrangos, mechaninių vėdinimo sistemų, klozetų, šiukšlių šalinimo įrangos, boilerių, orpūčių, siurblių ir kitos inžinerinės įrangos skleidžiamas triukšmas;
 • muzikos, transporto ar pramonės įrenginių skleidžiamas triukšmas;
 • infragarsas ir žemų dažnių triukšmas;
 • darbo vietose esančių įrenginių skleidžiamas triukšmas.

Statinio ir jo dalių charakteristikos

Natūriniai akustiniai matavimai (pastato garso klasifikavimas)

Pripažįstant pastatą tinkamu naudoti turi būti nustatyta jo ar jo dalių faktinė garso klasė (A, B, C, D, E). Garso klasei nustatyti atliekami natūriniai akustiniai matavimai. Jų metu išmatuojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės.

Pastato ar jo dalių sandarumo (pralaidumo orui) matavimai

C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jų sandarumas, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų tam tikrų oro apykaitos verčių:

 • C energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo bei gydymo paskirties pastatuose – 2,0 karto per valandą;
 • B energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo bei gydymo paskirties pastatuose – 1,5 karto per valandą;
 • A energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo bei gydymo paskirties pastatuose – 1,0 karto per valandą;
 • A+ ir A++ energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose, administraciniuose, mokslo bei gydymo paskirties pastatuose – 0,6 karto per valandą;
 • C ir B energinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose – 2 kartus per valandą.
 • A energinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose – 1,5 karto per valandą.
 • A+ ir A++ energinio naudingumo maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kitos paskirties pastatuose – 1 kartas per valandą.

Matavimų metu sužinoma apie poreikį sandarinti pastatą, nustatomos nesandarios pastato vietos, įvertinama langų bei durų sumontavimo kokybė. Nesandarioms pastato vietoms aptikti papildomai naudojamas dūmų generatorius ir/arba termovizorius.

A ir aukštesnės energetinio naudingumo klasės pastatams sandarumo matavimai yra privalomi.

Matavimai atliekami vadovaujantis:

LST EN ISO 9972:2015 Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas”.
LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 „Akustika. Pastatų ir pastato elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
LST EN ISO 16283-2:2020 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“.
LST EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadų izoliavimas nuo garso“.
LST EN ISO 3382-1:2009 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 1 dalis. Pramoginių renginių salės“.
LST EN ISO 3382-2:2008 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“.
LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas“.
LST ISO 1996-1:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros“.
LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas“.
LST ISO 9612:2009 „Akustika. Darbo vietų triukšmo ekspozicijos nustatymas. Ekspertinis metodas“.
LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.
LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.
LST EN ISO 12999-1:2014 „Akustika. Matavimo neapibrėžčių pastato akustikoje nustatymas ir taikymas. 1 dalis. Garso izoliacija“.
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.
STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“.
HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz Radio dažnių juostoje“.
HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“.
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.
HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai. Ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“.